آبروریزی غول خودروسازی کشور / ماشین اختصاصی ایران خودرو کپی چینی از آب در آمد!

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65305564/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C