آغاز تکمیل مراحل خرید خودرو شاسی بلند چینی در سامانه یکپارچه (قیمت، زمان تحویل و لینک)

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400064983384064/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400064983384064/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87