آقای فاطمی امین! فرصت طلایی را سوزاندی/ خرید خودرو برای جوانان تبدیل به آرزوی دست نیافتنی شده

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65473949/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%21-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%2F-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65473949/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%21-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%2F-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C