آوانس پلیس راهوار به متخلفان رانندگی

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65235546/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65235546/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C