آیا این موضوع صحت دارد که خودروهای دیفرانسیل‌جلو نسبت به خودروهای دو دیفرانسیل و دیفرانسیل‌عقب، خرابی بیشتری از نظر سیستم تعلیق در محور جلو داشته و استهلاک بیشتری در این بخش دارند؟


آیا این موضوع صحت دارد که خودروهای دیفرانسیل‌جلو نسبت به خودروهای دو دیفرانسیل و دیفرانسیل‌عقب، خرابی بیشتری از نظر سیستم تعلیق در محور جلو داشته و استهلاک بیشتری در این بخش دارند؟<br /> – اخبار خودرو<br />  • ایران خودرو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244205/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244205/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C