آینده سایپا بسیار امیدوارکننده و روشن است/ ضرورت اطلاع رسانی بیشتر و ارایه آموزش در خصوص طرح اصالت قطعه

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65587099/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65587099/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C