اتفاقات مثبت در بازار خودرو با تداوم عرضه ها در بورس کالا

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66570470/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66570470/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1