اجرای 45 طرح پاکسازی نقاط جرم خیز پایتخت/10 فقره سرقت محتویات خودرو توسط زوج سارق

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66605379/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%2F10-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66605379/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%2F10-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA