اختلال در سامانه یکپارچه خودرو| زمان دقیق اعلام نتایج مشخص شد؟

منبع خبر: رصد ورزشی
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020312346123282432/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%26%23124%3B-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020312346123282432/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%26%23124%3B-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5