ادامه قاچاق درختچه های کویری/ اینبار در حوالی چشمه علی

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020100769758244864/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%2F-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020100769758244864/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%2F-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C