ارجایی: اختیارات شهرداری مشهد نیازمند بازنگری جدی است

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65156613/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%3A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA