استاد دانشگاهی که خواهر را کشت چون آبرو ریزی می کرد !

منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011116028713531392/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011116028713531392/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C
بخوانید:  تصمیمات کمیسیون صنایع؛ اتخاذ تصمیمات برای واردات خودرو و استفاده از ظرفیت معادن