استخدام اپراتور تولید در شرکت پویش پارت سیمین (ویناک)

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66884510/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%28%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%29منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66884510/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%28%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%29