استخدام بازرس کنترل کیفیت قطعات پلیمری خودرو در تهران فام از البرز

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66690855/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%85منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66690855/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%85
بخوانید:  استخدام نیروی بسته بند برای مجموعه قطعات خودرو در تهران