استخدام تکنسین شبکه در آکام خودرو رامان در عباس آباد تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011202880817864704/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF