استخدام دو ردیف شغلی در شرکت پاژ قطعات خودرو آمیتیس

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65906309/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%98-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65906309/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%98-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B3