استخدام راننده نیسان بصورت تمام وقت برای انبار چای در تهران

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64990007/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64990007/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
بخوانید:  کودتای آمریکایی، تهدیدی علیه صلح جهانی