استخدام منشی با بیمه در یک آموزشگاه فنی و حرفه ای معتبر در اصفهان

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66833424/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66833424/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87