استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید در تهران فام از البرز

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020403793523984384/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020403793523984384/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2