استخدام کارشناس خدمات فنی با بیمه در شرکت نگار خودرو در مازندران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66622296/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66622296/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88