استخدام کارشناس رنگ خودرو با حقوق ثابت و بیمه تکمیلی در یک شرکت در تهران – «ای استخدام»

هرگونه توضیح تکمیلی را در این قسمت وارد کنید.