استخدام کارشناس مهندسی الکترونیک در شرکت ایمن خودرو شرق در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66531607/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66531607/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1