استخدام کارمند طراحی و مهندسی در صنعتی هلی خودرو در مازندران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020119514661990400/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1