استخدام کمک انباردار با بیمه در مجموعه مدیران خودرو در یزد

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66192334/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66192334/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1