اظهارنظر مقام سیاسی درباره واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها

خبر واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال حاشیه های زیادی به وجود آورده است.

به نحوی که وزیر صمت هم درباره این موضوع صحبت کرده است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65920012/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7