افزایش 30 درصدی قیمت خودرو صحت دارد؟

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66643867/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66643867/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F