افشاگری نماینده مجلس| لباس شخصی ها به ماشین حامل سها اعتباری شلیک کرده اند

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66174511/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%26%23124%3B-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7