اقداماتی که ترمز تولید را می کشد!

منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020137223266510848/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF%21منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020137223266510848/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF%21