الزام تولیدکننده ها به شناسه دار کردن قطعات یدکی خودرو

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103407410753536/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103407410753536/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88