انهدام باند سارقان منازل در قم

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66566367/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66566367/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85