اولتیماتوم پلیس به هنجارشکنان/ سردار رادان: افرادی که کشف حجاب کنند به محاکم قضایی معرفی می شوند

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020147301812152320/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%2F-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%3A-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020147301812152320/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%2F-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%3A-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8