اولین تصاویر سقوط هولناک یک خودرو از روگذر تونل توحید | بلایی که سر خودرو آمد

کلید واژه ها: تونل توحید – خودرو – تونل – توحید – روگذر – سقوط – هولناک – زیرگذر – ترافیک – تصاویر – اولین – ورودی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65009164/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF

ویدیویی از سقوط یک خودرو از قسمت روگذر تونل توحید به زیرگذر و ترافیک چندکیلومتری در ورودی تونل را ببینید.

– اولین تصاویر سقوط هولناک یک خودرو از روگذر تونل توحید بلایی که سر خودرو آمد” ویدیویی از سقوط یک خودرو از قسمت روگذر تونل توحید به زیرگذر و ترافیک چندکیلومتری در ورودی تونل را ببینید.