ایران خودرو عقب نشینی کرد/طلب مردم پرداخت می شود؟

منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020161805237610496/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%2F%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020161805237610496/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%2F%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F