بازگشت به کانال 1 میلیون و 600 هزار واحدی؟/ باد همچنان به پرچم خودرویی ها می وزد

منبع خبر: آهن نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66307466/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%9F%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66307466/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%9F%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87