با رعایت این نکات از تصادف در روزهای برفی جلوگیری کنید

منبع خبر: پنجره نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66363070/%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66363070/%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C