با سازنده خودرو رضوانی هرکول آشنا شوید+ فیلم: تیتر

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011220128623761408/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%2B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%3A-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011220128623761408/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%2B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%3A-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1