با 200 میلیون تارا بخرید؛ آغاز جدیدترین عرضه بورسی ایران خودرو بهمن 1401

منبع خبر: دیلی اکسچنج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66776325/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88