ببینید | انتقاد شدید پلیس از خودروسازان

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65584062/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65584062/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86