ببینید | بدشانس مثل این راننده؛ زیر گرفت یک عابر وسط پیاده رو

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305958731964416/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9B-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305958731964416/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9B-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1