ببینید | برخورد وحشتناک موتور و خودرو از زاویه دوربین موتور

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020454930897096704/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020454930897096704/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86