ببینید | تفریح و تیوب سواری چند جوان اردبیلی به سبک اسکیموها در خیابان برفی

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66362936/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66362936/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87