ببینید | راننده ناشی تعمیرکار ماشین را زیر گرفت!

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65497033/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%21منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65497033/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%21