ببینید | زنده ماندن معجزه آسای یک نوجوان پس از رد شدن وحشتناک خودرو از رویش

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66503572/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66503572/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2