ببینید | مسدودی اتوبان کرج تهران در پی بارش برف

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66749667/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%81منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66749667/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%81