بررسی صدور معاینه فنی خودرو بر اساس شاخص آلودگی هوای هر شهر

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65459955/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65459955/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C