بزرگترین صفحه نمایش خودرو جهان رونمایی شد

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: فرهنگی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020318725204807680/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%C2%A0%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020318725204807680/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%C2%A0%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF