بلیزری که 12بهمن 57 امام را از فرودگاه به بهشت زهرا برد کجاست؟

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66190872/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-12%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66190872/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-12%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7