به آتش کشیده شدن پمپ بنزین توسط یک راننده!

منبع خبر: جهان مانا
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020411498850002944/%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%21منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020411498850002944/%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%21