بیکاری کارمندان دو شرکت خودروسازی کشور به نفع کشور است/ اجرای نادرست رتبه بندی معلمان موجب نارضایتی آنها شده است

منبع خبر: دنیای معدن
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020541246635964416/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020541246635964416/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F