تایید 2 شرکت برای واردات خودرو

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65244628/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65244628/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88